top of page

Ráðgjöf um vellíðan á vinnustaðnum

Við veitum sérhæfða ráðgjöf um vellíðan á vinnustaðnum sem ætluð er stjórnendum, hvort sem um er að ræða æðstu stjórnendur, millistjórnendur eða aðra stjórnendur með hverskyns mannaforráð.

Okkar ráðgjöf byggist á viðurkenndum aðferðum sem studdar eru rannsóknum á þessu sviði.  Jákvæð forysta og aðrir viðeigandi stjórnunarhættir hafa skilað aukinni vellíðan starfsfólks og betri fjárhagslegum árangri á vinnustaðnum.

Leiðir til verndar og eflingar vellíðanar á vinnustaðnum

Fjárhagslegur ávinningur fyrirtækja og stofnana getur verið umtalsverður við að hlúa að vellíðan starfsfólksins - rannsóknir sýna að fyrir hverja eina krónu sem vinnustaðir leggja í aðgerðir til að auka vellíðan starfsfólksins þá geti það skilað sér sex-falt til baka í formi aukins árangurs og skilvirkni (Burton, J., 2008).

Vellíðan starfsfólks snertir alla vinnustaði.  Það er siðferðisleg og lagaleg skylda fyrirtækja og stofnana að huga vel að vellíðan sinna starfsmanna.  Göfugt markmið vinnustaða er að starfsfólkið fari heim til sín að vinnudegi loknum eins heilbrigt og heilt og það kom til vinnu. Á sama tíma getur fjárhagslegur ávinningur fyrirtækja og stofnana verið umtalsverður við að hlúa að vellíðan starfsfólks.

Stjórnendur fyrirtækja og stofnana eru í lykilstöðu til að stuðla að aukinni vellíðan starfsfólks á vinnustöðum og flestir gera sér grein fyrir að mannauðurinn er sá þáttur er skilar mestu samkeppnisforskoti í nútíma viðskiptaumhverfi. Margvíslegar aðferðir hafa verið þróaðar fyrir vinnustaði svo efla megi vellíðan starfsfólks. Innleiðing viðeigandi stjórnarhátta og tiltekinna aðgerða innan vinnustaða hafa skilað góðum árangri á þessu sviði.​

Vinna og vellíðan ehf. er viðurkenndur þjónustuaðili á sviði félagslegra og andlegra þátta vinnustaða, sbr. reglugerð nr. 730/2012, sem Vinnueftirlitið veitir. Vinna og vellíðan býður  þjónustu við gerð áhættumats, þjálfun stjórnenda og starfsfólks og mótun aðgerða til aukinnar vellíðanar á vinnustaðnum

Samskiptasáttmáli

Í mannlegum samskiptum er mikilvægt að sýna öðrum virðingu og kurteisi. Þetta á við um öll samskipti og ekki síst á vinnustaðnum. Löng samvera og mikilvægi samstarfs við lausn verkefna á vinnustaðnum krefst góðra samskipta og virkrar hlustunar. Neikvæð samskipti og núningur geta skapað togstreitu og álag, bæði fyrir starfsfólk og viðskiptavini. Það geta allir lagt sitt af mörkum til að bæta samskipti.

Samskiptasáttmáli er mótaður með þátttöku allra starfsmanna vinnustaðarins.  Um er að ræða sáttmála um samskipti, einskonar leikreglur um samskipti á vinnustaðnum.

Sáttamiðlun

Sáttamiðlun er skipulagt og mótað ferli til lausnar á ágreiningi sem tveir eða fleiri aðilar taka þátt í af fúsum og frjálsum vilja. Óháður hlutlaus aðili, sáttamiðlari, aðstoðar deiluaðila í að átta sig á hverju deilurnar byggjast og hvað olli þeim. Deiluaðilar komast sjálfir að samkomulagi og hlutverk sáttamiðlara er aðeins að aðstoða við að ná samkomulagi.

Kostir sáttamiðlunar:

 • Betri samskipti

 • Hagræði

 • Hagkvæm leið til sátta - ekki eins kostnaðarsamt og að fara dómstólaleiðina

 • Báðir / allir aðilar hagnast - "Win / Win"

Sáttamiðlun er líka:

 • Óformlegt ferli

 • Þrepaferli

 • Trúnaðarskylda

 • Betri samskipti til framtíðar. Áhersla er lögð á að þeir sem fara í gegnum sáttamiðlun geti átt eðlileg samskipti í framtíðinni.

Andleg heilsa og öryggi á vinnustaðnum

ISO 45003:21 var gefinn út af Alþjóðlegu staðlasamtökunum (ISO) í júní 2021.  Hér er um að ræða fyrsta alþjóðlega staðalinn sem færir fyrirtækjum leiðbeiningar um, hvernig rétt væri að haga og vinna með sálfélagslega þætti starfsmanna innan vinnustaðar. Mat á sálfélagslegum áhættuþáttum, andleg heilsa og vellíðan starfsmanna er leiðarljós staðalsins. Dæmi um sálfélagslega þætti á vinnustöðum eru:

 

 • Skýr forysta og skýrar væntingar

 • Vöxtur og þroski

 • Viðurkenning og umbun

 • Vinnustaðamenning

 • Samskipti og gagnkvæm virðing

 • Þátttaka starfsfólks svo sem við ákvarðanatöku

 • Jafnvægi milli vinnu og einkalífs

Tilgangur staðalsins er ekki einvörðungu að koma í veg fyrir atvik er valda andlegri vanlíðan heldur er honum einnig ætlað að að efla vellíðan á vinnustaðnum.

ISO 45003:2021 er sjálfstæður staðall (stand alone) og geta fyrirtæki því innleitt hann án þess að hafa áður innleitt annan staðal.  Staðlinum er einnig ætlað að auðvelda fyrirtækjum sem innleitt hafa ISO 45001:2018 til að mæta kröfum þess staðals.

Það hvílir lagaskylda á vinnuveitendum að sinna vinnuverndarþáttum í starfseminni, sbr. einkum lög nr., 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, þ.m.t. að framkvæma áhættumat starfa. Þrátt fyrir að lagaskyldan hafi í gegnum tíðina snúið einkum að líkamlegri vinnuvernd þá eru nú ríkari kröfur gerðar um vernd sálfélagslegra þátta á vinnustaðnum.  Hafa þarf í huga að andleg heilsa starfsfólks er jafn mikilvæg og líkamleg heilsa.

Fyrir hvern einstakling er vinnan mjög stór áhrifaþáttur vellíðanar. Þrátt fyrir að rannsóknir sýni að einstaklingar í vinnu séu almennt hamingjusamari og heilsubetri þá er afar mikilvægt að vita að vinnan getur haft veruleg neikvæð áhrif á vellíðan.

Mikilvægt er fyrir vinnustaði að skapa umhverfi sem hvetur til aukinnar vellíðanar og sinni forvörnum til að koma í veg fyrir andlega vanlíðan.  Göfugt markmið vinnustaða er að starfsfólkið fari heim til sín að vinnudegi loknum eins heilbrigt og heilt og það kom til vinnu.

Vinna og vellíðan ehf. er viðurkenndur þjónustuaðili á sviði félagslegra og andlegra þátta vinnustaða, sbr. reglugerð nr. 730/2012, sem Vinnueftirlitið veitir. Vinna og vellíðan veitir vinnustöðum sérfræðiaðstoð við innleiðingu ISO 45003:21 og býður jafnframt þjónustu við gerð áhættumats, þjálfun starfsmanna og mótun aðgerða til aukinnar vellíðanar á vinnustaðnum.

Taktu skref í átt að vellíðan á þínum vinnustað

454-4500
vv@vinnaogvellidan.is

Contact
bottom of page